Ätten Gripenberg

Ätten Gripenberg utgörs av en adliga gren samt en friherrlig gren.

Ätten Gripenberg uppkom då kung Karl XI 8.6.1678 adlade krigskommissarien och sedermera vice landshövdingen Johan Wittman (1637-1703). Wittman härstammade närmast från Östergötland, men flyttade år 1671 till Sveriges östligaste landskap, Finland. Han introducerades i Riddarhuset under nummer 931. Johan Wittman avled 8.4.1703 och är begravd i Tenala kyrka. Efter att Finland erövrats av Ryssland immatrikulerades ätten 6.2.1818 i Riddarhuset i Finland. Orginalsköldbrevet som 1848 överlämnades till den dåvarande huvudmannen är emellertid försvunnet. Ätten har nummer 69 i kalendern för Riddarhuset i Finland. Senatorn i ekonomidepartementet, överstelöjtnanten, herr Johan Ulrik Sebastian Gripenberg upphöjdes 13.1.1865 till friherre av kejsar Alexander II. Friherre Gripenberg introducerades 1866 i Riddarhuset i Finland med valspråket: Caesari et patrie (För kejsaren och fosterlandet). I Riddarhusets kalender har ätten nummer 48. Johan Wittman var född i Östergötland och son till landbofogden Jakob Jöransson Witte (död 1659). Varifrån denna Witte ursprungligen härstammar har inte kunnat utredas, men uppenbarligen har han invandrat till Sverige från rikets på denna tid största stad, Riga. Till Riga hade invandrat många personer särskilt från Nederländerna och Tyskland.