Stadga

Stadga för Släktföreningen Gripenberg r.f.

Reg. Nummer 197320 Datum 5.10.2007

  1. Föreningens namn

Föreningens namn är Släktföreningen Gripenberg r.f.

  1. Föreningens hemort och språk

Föreningens hemort är Helsingfors och dess språk är svenska.

  1. Föreningens syfte och verksamhetsformer

Föreningens syfte är att tillvarata och utveckla samhörighetskänslan inom släkten Gripenberg. För att fullfölja syftet anordnas möten, sammankomster och utflykter av olika slag.

  1. Medlemskap i föreningen

Föreningens medlemmar är skyldiga att erlägga medlemsavgift då föreningens årsmöte i vederbörlig ordning fattat beslut om att en sådan skall uppbäras. Avgiften för medlemmar som är under 18 år är frivillig. Föreningen kan därutöver skaffa sig inkomster genom anmälningsavgifter till de möten, sammankomster och utflykter som anordnas.

  1. Föreningens styrelse

Föreningens angelägenheter ombestyrs av en vid föreningens årsmöte utsedd styrelse.

Styrelsen består av minst fem (5) och högst åtta (8) ordinarie medlemmar samt utser inom sig en ordförande, som måste vara född Gripenberg, samt en vice ordförande samt inom eller utanför sig en sekreterare och en skattmästare och andra nödvändiga funktionärer.

Styrelsemedlemmarnas mandatperiod är tiden mellan tre årsmöten.

Vid varje styrelsemöte förs protokoll som undertecknas av ordförande och sekreterare. En kopia av protokollen deponeras i det ”Gripenbergska arkivet” vid Riddarhuset.

För medlemskap i styrelsen eller andra förtroendeuppdrag inom föreningen erläggs inget arvode.

  1. Föreningens räkenskapsperiod

Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår och skall jämte styrelsens protokoll och övriga nödvändiga handlingar senast en månad före föreningens årsmöte överlämnas åt föreningens revisor för granskning, vilken i sin tur bör vara slutförd senast två veckor före årsmötet.

  1. Föreningens årsmöte samt hur och när föreningens möte skall sammankallas

Föreningens ordinarie möte – årsmöte – hålls årligen före utgången av maj. Mötet sammankallas av styrelsen minst sju (7) dagar före mötet genom skriftligt meddelande till varje medlem i föreningen. Till medlemmar som till sekreteraren uppgivit sin e-postadress kan kallelsen skickas via e-post.

Vid årsmötet behandlas fastställande av bokslut och styrelsens berättelse över verksamheten, beviljande av ansvarsfrihet, val av styrelsemedlemmar samt val av en revisor och en revisorssuppleant.

Rösträtt vid föreningens möte tillkommer föreningens medlemmar, en röst per medlem som betalat sin medlemsavgift. Rösträtt kan ej utövas genom ombud.

Styrelsen kan förutsätta att medlem i föreningen för att kunna utöva sin rösträtt vid föreningens möte skall anmäla sig till mötet i förväg.

Vid omröstning gäller som mötets beslut det förslag som erhåller absolut övervikt av de avgivna och godkända rösterna. Vid lika röstetal avgör lotten.

  1. Ändring av föreningens stadgar och upplösande av föreningen samt övriga stadganden

Föreningen kan till sin hjälp utse särskilda utskott, arbetsgrupper eller kommittéer, vilka står under dess överinseende.

Dessa stadgar kan kompletteras genom en arbetsordning som bör fastställas vid föreningens möte.

Beslut om ändring av föreningens stadgar fattas vid ett föreningsmöte, vid omröstning med ¾ majoritet av de avgivna och godkända rösterna. I kallelsen till mötena bör ärendet presenteras.

Om föreningen upplöses eller blir upplöst tillfaller dess tillgångar Adelsförbundets Understödsförening r.f.