Johan Albrecht Gripenberg

Johan Albrecht Gripenberg

Jacobs son Johan Albrecht Gripenberg var endast 11 år vid faderns bortgång. Det stora nordiska kriget skulle ännu komma att fortgå lång tid. Det var därför naturligt att också han inledde en omväxlande militär bana, som blev rik på mödor och umbäranden. Han inskrevs enligt tiden sed redan vid tidig ålder (kanske 5 år) i Björneborgs regemente och blev därför tidigt en av de berömda krigarna, karolinerna, i Karl XII:s här. Under stora ofreden kom han att delta i förvaret av Finland, då den underlägsna finska hären drog sig tillbaka till Västerbotten i norra Sverige. Under sina strapatser kom han att förfrysa först fötterna och senare händerna. I Österbotten sårades han i strid, blev tillfångatagen och lyckades fly.

Under tiden då hären vistades inaktiv i Sverige gifte han sig med 16 år gamla Anna Sofia von Essen. Efteråt kom han att delta också i Karl XII misslyckade försök att erövra Norge. Då hären efter kungens död drogs tillbaka ledde han det katastrofala återtåget vintertid eftersom övriga högre officerare hade stupat eller flytt. Under återtåget frös en stor del av karolinerna ihjäl under en överraskande snöstorm i fjällen.

I tjänsten uppnådde Johan Albrecht majors rang, men avstod från den (sålde den) i samband med att han avgick. För att uppnå högre rang måste ett accord erläggas till den officer som avstod titeln till sin eftertträdare. Accordet bestod av en betydande penningsumma. Sådana medel var det svårt för officerare i tjänsten att erhålla om de inte hade tillgång till ett stort arv eller sysslade med korruption eller annan ohederlig verksamhet. En sådan omfattande ohederlighet var förmodligen också en viktig orsak till att den svenska armén ofta leddes av odugliga härförare som köpt sig höga titlar utan att ha den förmåga och den erfarenhet ställningen hade förutsatt. Till överstelöjtnant utsågs Johan Albrecht först efter att han avgått från armén.

Johan Albrecht fick tre söner och två döttrar. Efter hustruns död gifte han om sig, men dog sedan strax efteråt själv. Den första sonen generalmajor Jacob Carl dog ogift. Från den andra sonen överstelöjtnant Odert Johan härstammar sedan hela den Gripenbergska ätten. Johan Oderts porträtt finns bevarat och återges på sidan Bilder. Också Odert Johans mödosamma levnadsbana finns ingående upptecknad i nedanstående källor. Ättledet efterJacobs tredje son, Magnus Wilhelm, dog ut några generationer senare då endast döttrarna överlevde.

Det var typiskt för de tidigare århundraden att av Johan Gripenbergs 25 barn var det bara en, Jacob, som på den manliga sidan förmådde föra ättelinjen vidare till våra dagar. Att Jacob dessutom var hans första barn är ju intressant ur biologisk synvinkel. Att så många av i följande generationer uppnådde betydande positioner i samhället kan tillskrivas att de var hederliga och rätt duktiga som tjänstemän och att adeln länge dominerade samhällsordningen.

Källor:

Lennart Gripenberg: Anteckningar om släkten Gripenberg, Helsingfors, 1927.

H.S. Klenberg: Ätten Gripenbergs ursprung.Tillägg till Anteckningar om släkten Gripenberg av Lennart Gripenberg, Helsingfors, 1928.