Eva Zuckschwerdt-Gripenberg 100 år

Måndag 23 november 2020
Författare Vivi Schwarze

Från Helsingfors till Göttingen
Firar sin 100:de födelsedag på ålderdomshem i Wohnstift

Gripenberg-Zuckschwerdt-Gripenberg Eva

Geismar. Eva Zuckschwerdt-Gripenberg kunde berätta om sitt liv hela kvällen. Hon fyllde 100 år lördagen den 21 november och bor i åldringsboendet GDA-Wohnstift i Geismar. Koronapandemin tillåter inte något firande, men tankarna kretsar kring hennes långa liv.

Hon föddes i Helsingfors som Eva Gripenberg och växte upp där i en familj, som tillhörde den svenskspråkiga minoriteten. Hon växte upp på tre språk. Hennes mamma kom från Berlin, hennes far, Mauritz, kom från en mycket gammal adelsfamilj som hade tjänat i det ryska storhertigdömet i Tsarens livsgarde i St. Petersburg. Eva Gripenberg förlorade tidigt sin far, nämligen vid fem års ålder.

Gripenberg skrev studentexamen vid ett svenskspråkigt gymnasium. Därefter kunde hon fira sommaren 1939 och bo en tid hos en släkting i London, A.A. Gripenberg (översättarens tillägg), som var ambassadör där för Republiken Finland. Vid slutet av sin vistelse presenterades hon till och med vid det engelska hovet.

Då fröken Gripenberg återvände till Helsingfors började hon studera. Men hon var tvungen att avbryta studierna så snart kriget hotade och hennes mor lämnade landet och sökte tillflykt i sina föräldrars hus i Berlin.
Där studerade Gripenberg engelska och tyska. Väl tillbaka i Helsingfors 1941 anmälde hon sig som till frivilligt krigsarbete. Hon verkade i telefoncentret som kontaktperson mellan det tyska Oberkommando och det finska Högkvarteret.
Där träffade hon sin framtida make, Ernst Zuchschwert. Han hade avbrutit sina teologistudier på grund av kriget. Paret gifte sig 1943, mitt under kriget. Tyska juridiska bestämmelser förutsatte att Gripenberg på grund av äktenskapet skulle bo i Tyskland. Där bodde hon hos sina svärföräldrar i Magdeburg och studerade historia, engelska och tyska i Göttingen. Hon avslutade sina studier med statsexamen (filosofie kandidat), men hon nekades tillträde till ytterligare utbildning som gymnasielärare.
Livnärde sig med ett pensionat.
Tillsammans med sin man, som hade återvänt från fångenskap, drev hon ett ”Pensionat med lunch”, som det kallades. Hennes man hade ärvt det
Så det utgjorde under några år grunden för deras försörjning. Men paret flyttade sedan från Göttingen, nämligen till Holtzminden vid den privata gymnasieskolan ”Landschulhem an Sollingen”: Där arbetade de som lärare, både i skolan och på internatet. Där stannade de tills de gick i pension och återvände till Göttingen.

Men Gripenberg lade inte händerna i knäet, hon engagerade sig som en ”grön dam” på Kliniken och i det lokala tysk-finska föreningslivet. Hon reste mycket, utforskade särskilt Grekland och lärde sig speciellt för detta nygrekiska. Hon fortsatte sedan med studieresor till Turkiet, Italien, Kina, USA och Ryssland.

På frågan om vad som hade varit viktigt för henne i livet sa Eva Zuckswert-Gripenberg: Att förstå och hålla ihop med min man, traditionerna i mitt finska hemland under den skandinaviska världen, möjligheten att förstå andra kulturer genom deras språk, att kontrollera dina egna åsikter när du träffar andra – lära sig och vara i rörelse.

                                                                                                             Montag 23 November 2020

Von Viki Schwartze

Von Helsinki nach Göttingen

Feiert ihren 100. Geburtstag im GDA-Wohnstift

Zuckschwerdt-Gripenberg Eva

Geismar. Eva Zuckschwerdt.Gripenberg könnte abendfüllend aus ihre Leben erzähle. 100 Jahre ist sie am Sonnabend, 21. November geworden und lebt in GDA-Wohnstift in Geismar. Die Corona-Pandemie lässt keine Feierlichkeiten zu, aber Gedanken, die sich um ihr langes Leben drehen.

In Helsinki kam sie als Eva Gripenberg zur Welt, wuchs dort in ihrer Familie auf, die zur Schwedisch sprenden Minderheit gehörte. Sie wurde dreisprachig erzogen. Ihre Mutter stamte aus Berlin, ihr Vater Mauritz kam aus einer sehr alten Adelsfamilie, die als Anhöriger des Russisen Grossfürstentums in St. Petersburg im Leibregiment der Zarin gedient hatte. Schon früh, nähmlich in Alter von fünf Jahre velor Eva Gripenberg ihren Vater.

Bei Verwanten in London

Gripenberg legt ihr Abitur in eine Schwedischsprahige Oberrealschule ab. Es volgte bis zum Sommer 1939 eine zeit bei einem Verwandten in London, der dort Botschafter Republik Finnland tätig war. Amn Ende ihres Aufenhaltes wurde sie sogar bei Hofe vorgestellt.

Als junge Frau kehrte Gripenberg nach Helsinki zurück und nahm ein Studium auf. Diese musste sie allerdings alsbald abbrechen, da der Krieg drohte und ihre Mutter das Land verliess Zuflucht im Elternhaus in Berlin suchte.

Dort studierte Gripenberg Anglistik und Germanistik. 1941 meldete sie sich, damahls wieder zurück in Helsinki zu einem freiwilligen Kriegseinsatz. Sie arbeitete im Fernsprechzentrum des Verbindungsstabes zwischen Deutschem und Finnischem Oberkommando.

Dort lehrte sie ihren späteren Mann, Ernst Zuchschwert kennen. Dieser hatte sein Theologiestudium kriegsbedingt unterbrochen. Das Paar heiratete 1943, mittem im Krieg. Aufgrund deutscher Rechtsgrundlage musste Gripenberg durch die Heirat in Deutschland leben, wohnte bei ihren Schwiegereltern in Magdeburg und studierte in Göttingen Geschichte, Anglistik und Germanistik.Sie schloss ihr Studium mit dem Statsexamen ab, doch die weitere Ausbildung zur Gymnasiallehrerin blieb ihr verwehrt .

Pension als Erwerbsgrundlage

Zusammen mit ihrem Mann, der aus Kriegsgefangenschaft zurück gekehrt war, betrieb sie in Göttingen einen «Fremdenpension mit Mittagstisch», so die Bezeichnung. Ihr Mann hatte sie geerbt und bildete einige Jahre die Erwerbsgrundlage für die beiden. Doch es zog das Paar aus Göttingen fort, nähmlich nach Holtzminden ans Private Gymnasium «Landschulhem an Sollingen»: Dort waren sie als Lehrwer tätig, sowohl in Schuldients wie in Betreuungsdienst des Internates. Dort blieben sie bis zu ihrer Pensionierung und kehrten dann zu Göttingen zurück.

Die Hände in dem Schoss legte Gripenberg aber nicht, sie engagierte sich als ”grüne Dame” in Klinikum, brachte sich in die örtliche Deutsch-Finnische Geschelschaft ein. Sie reiste viel, erkundete vor allem Griehenland, lernte speziell dafür Neugriechisch. Studienfahrten in die Türkei, nach Italien, China, die USA  und Russland schlossen sie an.

Auf die Frage was ihr im Leben wichtig war sagte Eva Zuckswert-Gripenberg: Verstehen und Zusammenhalten mit meinem Mann, die Traditionen meiner Finnischen Heimat under Skandinawischen Welt, die Möglichkeit andere Kulturen durch ihren Sprache zu verstehen, eigene Meinungen in der Begenung von Andere zu überprüfen – überhaupt das lernen und in Bewegung sein.

Info: Sie erreichen die Autorin per e-mail an v.schwartse@goetttinger-tageblatt.de